جراح ,دندانپزشک وایمپلنتولوژیست
١٣٨١پایانامهءبرترجشنواره، تقدیرشده توسط وزیر بهداشت
داراى مدارک آموزشى دوره زیبایی و ایمپلنت
٢٠٠۴آلمان
٢٠٠۶دوبى
٢٠١٠فرانسه
٢٠١٣آلمان
و داراى فلوشیپ ایمپلنتICOI امریکا ٢٠١۴